Byggnation av 
Kanalen Stora Lee - Östen


Byggprojektet omfattade

- två slussar i Töcksfors
- en ny svängbro vid nedre slussen
- en ny svängbro vid övre slussen
- rensning av kanalbotten 
- en ny svängbro vid  Sockenstugan
- iordningställande av farleden till Hån
- muddring mellan Töck och Östen
- en ny svängbro vid Näset
- en ny svängbro vid Stommen


Kanalen byggdes under åren 1911 - 1915.

Foto : Axel Gunnar Ödvall / Årjängs kommuns 
bildbank - där inget annat anges.

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

Ingenjören Fredrik Hammar, chef för pappersmassafabriken vid Töcksfors Bruk, ledde arbetet vid byggandet av kanalen - Foto : Hulda Hammar
Sprängningsarbetet har startat vid nedre slussen. I bakgrunden syns slussvaktarbostaden Gläntan.
Sprängningsarbetet pågår vid nedre slussen.
Sprängningsarbetet är klart vid nedre slussen och stensättningen för en av slussportarna börjar ta form.
Arbetet med stensättning och montering av slussportarna fortskrider vid nedre slussen.
Stensättningen pågår vid nedre slussen.
Stensättningen och monteringen av högporten vid nedre slussen är klar.
Stensättningen och monteringen av högporten vid nedre slussen är klar.
En tillfällig vattenbarriär har byggts vid Sanamons sågverk, för att möjliggöra torrläggning av kanalen i samband med byggandet av övre slussen. Huset till höger är läkarbostaden Tomtebo.
Kanalen ovanför övre forsen är torrlagd i samband med byggandet av övre slussen. Huset i vänstra bildkanten är nuvarande Restaurang Waterside.
Området vid övre slussen innan sprängningsarbetet har kommit igång. I bakgrunden syns Kvarnen.
Arbetet med stensättning av övre slussen har påbörjats.
Sprängningsarbetet vid övre slussen är klart. Stensättningen för en av slussportarna och det nya brofästet pågår. I bakgrunden syns läkarbostaden Tomtebo.
Några personer ur arbetslaget som byggde övre slussen. I bakgrunden syns läkarbostaden Tomtebo.
Kanalbygget vid övre slussen med den gamla träbron.
Den nya svängbron från Götaverken i Göteborg är på plats vid övre slussen.
Övre slussen är klar och vattnet kan släppas på. Mannen på bilden är entreprenören Axel Algaard från Bergen, som begrundar sitt verk Kanalen Stora Lee - Östen.
Landsvägsbron vid Sockenstugan byggs om med stensättning och en ny svängbro, vilket gör det möjligt för lastbåtar att passera.
Landsvägsbron vid Sockenstugan med ny stensättning och svängbro. Bilden togs omkring 1915.
Arbetslaget som byggde nya landsvägsbron vid Sockenstugan. Bilden togs omkring 1915.
Mudderverket som användes vid byggandet av kanalen, byggdes vid Sanamons sågverk i Töcksfors. Mudderverket drevs med en ångmaskin på 8 hk, som växlades upp till 470 hk.
Mudderverket som användes vid byggandet av kanalen Stora Lee - Östen.
Kanalen vid Kyrkobyn i Östervallskog muddrades för att öka vattendjupet. Efter muddringen var kanalen 1,8 meter djup, vilket var tillräckligt för att den vanligaste typen av lastbåtar skulle kunna gå upp till sjön Östen i Östervallskog. Bilden togs 1912.
Muddring av kanalen vid Kyrkobyn i Östervallskog. Bilden togs 1912.
Pråm för bortforsling av muddermassor i samband med muddringen av kanalen vid Kyrkobyn i Östervallskog.
Inloppet till övre slussen i Töcksfors.
Nedre slussen i Töcksfors.
Bild från tiden då slussportarna manövrerades med handkraft - Foto : Lars Brander.
Bild från tiden då slussportarna manövrerades med handkraft - Foto : Lars Brander.
Foto : Fritz Arenö / Årjängs kommuns bildbank Foto : Fritz Arenö / Årjängs kommuns bildbank


Kanalen Stora Lee - Östen invigdes 1915.

40 år senare byggdes nya landsvägen (först riksväg 9 och senare E18). 

För att inte begränsa seglingshöjden
byggdes landsvägsbron över kanalen
som en så kallad lyftbro, där vägbanan
kunde hissas rakt upp så att höga båtar
kunde passera.

Landsvägen och lyftbron invigdes 1956.

 

Foto : Folke Sahlin Foto : Folke Sahlin

Klicka på bilderna för att göra dom större.

Foto : Fritz Arenö / Årjängs kommuns bildbank Foto : Fritz Arenö / Årjängs kommuns bildbank


 

Foto : Arthur Nilsson Foto : Arthur Nilsson


När landsvägsnätet byggdes ut och
vägarna fick högre bärighet minskade
kanalens betydelse som kommersiell
transportled.

Transporterna gick oftare på lastbil
och lastbilarna blev med åren större
och kunde bära tyngre last.

Den gamla bron vid övre slussen
klarade max. 4 tons axeltryck, vilket 
inte räckte för den nya tidens
transporter.

Foto : Hugo Hassel


Klicka på bilderna för att göra dom större.

Eftersom det inte längre fanns behov
av att gå upp till sjösystemet ovanför
Töcksfors med lastbåtar, togs beslutet
att bygga en ny fast icke öppningsbar
bro med hög bärighet. 

Den nya bron vid övre slussen, som
byggdes 1984, dimensionerades för
att klara framtidens tunga transporter.

Foto : Bengt Erlandsson

Klicka på bildernan för att göra dom större.